IJssel-nieuws

Motie vestiging statushouders 5 juli 2016
woensdag 6 juli 2016
De afgelopen weken is uitgebreid discussie gevoerd over de Mientfabriek, de combinatie van wonen en werken aan de Mient 22. Daarnaast speelt de taakstelling voor het huisvesten van 168 statushouders in Capelle aan den IJssel in het kalenderjaar 2016. Het resultaat van debatten op 4 en 5 juli 2016 in de gemeenteraad is de onderstaande motie, aangenomen door de gemeenteraad;

Motie huisvesting statushouders in Capelle aan den IJssel

De gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 4 en 5 juli, behandelende de Voorjaarsnota 2016,

Overwegende dat:
-De gemeente Capelle aan den IJssel al vele jaren binnen onze gemeente statushouders huisvest;
-De huisvesting van statushouders een belangrijk onderwerp is;
-Capellenaren begrijpen dat er een taakstelling ligt die het college moet uitvoeren;
-De taakstelling voor het jaar 2016, 168 statushouders is en dat er daarvan inmiddels 49 zijn gehuisvest;
-De tijd dringt om deze vergunninghouders tijdig van woonruimte te voorzien;
-Het college moeilijk kan sturen op de samenstelling van de statushouders die het COA in Capelle aan den IJssel wil plaatsen;
-De huidige instroom van statushouders overwegend uit alleenstaanden zal bestaan;
-Capellenaren en overige betrokkenen aangegeven hebben om Capelle breed te willen mee denken en mee praten over de opvang van statushouders in onze gemeente.

Van mening zijnde dat:
-de gemeenteraad in december 2015 kaders heeft gesteld voor het realiseren van een of meerdere woon-start-locaties in de gemeente;
-in aanvulling hierop (tijdelijke) huisvesting van statushouders, zo veel mogelijk verspreid over Capelle moet plaats vinden;
-ook alternatieve vormen van huisvesting van vergunninghouders tot de mogelijkheden behoren;
-Capellenaren vroegtijdig betrokken moeten worden bij het maken van plannen voor de opvang van statushouders;
-het college verantwoordelijk is om voldoende woonruimte ter beschikking te stellen voor statushouders;
-De gemeenteraad via een nog op te starten raadswerkgroep Statushouders in samenspraak met de griffie en het college de verdere kaders uitwerkt waarbinnen het college de taakstelling van de opvang van statushouders uitvoert;

Verzoekt het college:
1.Haar verantwoordelijkheid te nemen om de taakstelling tijdig te realiseren;
2.De taakstelling huisvesting statushouders via het woningaanbod van Havensteder te blijven uitvoeren en alternatieve opvang voor te leggen aan de raadswerkgroep;
3.Zo spoedig mogelijk na het zomerreces de raad te consulteren over de invulling van het gevoteerde eenmalige budget ten behoeve de huisvesting van de vergunninghouders die dit jaar nog gehuisvest moeten worden.
4.In samenspraak met de raadswerkgroep nadere kaders voor alternatieve oplossingen uit te werken en hierover met Capelse burgers vroegtijdig en zorgvuldig te communiceren.
5.Capelse inbreng, expertise en oplossingen te organiseren via een op te richten denktank.
6.De uitkomsten van deze raadswerkgroep en denktank te presenteren voor een raadsbrede commissie van november 2016 of zoveel eerder als mogelijk.

En gaat over tot de orde van dag.