De organisatie achter Capelle.tv

De uitzendingen van Radio Capelle en de kabelkrant van Capelle.tv worden dagelijks mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Ook de organisatie achter de lokale omroep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Programma beleidsbepalend orgaan (PBO)Het PBO van Radio Capelle is representatief samengesteld uit verschillende groeperingen binnen de gemeente en ziet er op toe dat de lokale omroep voldoende programma's biedt voor elke groepering.

In het PBO hebben de volgende personen zitting:
Mevr. H.J. Gefferie
Mevr. A. Swets
Dhr. J. van der Plas

De stichting heeft tot doel:
Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Capelle aan den IJssel, hierna te noemen de gemeente;
Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

ANBI status
Aanwijzing 91981
Fiscaal nummer 8032.55.032
Kamer van Koophandel: dossier 41128170

Het stichtingbestuur
Het bestuur van de stichting Lokale Omroep Capelle is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.

De volgende personen hebben zitting in het bestuur:
Jan van der Wel (interim-voorzitter)
Leo van Harrewijen (vice-voorzitter)
Nico Kruithof (penningmeester)
Peter van Embden (secretaris)
Hans Versijde (algemeen bestuurslid en adviseur technische zaken)

De redactieraad
Het bestuur wordt in haar dagelijkse werkzaamheden bijgestaan en geadviseerd door de redactieraad.

Dit team bestaat uit de volgende medewerkers:
Youp Kruithof (hoofdredacteur)
Sjoerd de Graaff (programmaleider)
Willem Hess (facilitaire zaken)
Kasper Luchtmeijer (sport)

Redactie-adviseurs
De redactieraad doet waar nodig beroep op de adviseurs van de redactieraad.

De redactieraad telt momenteel twee adviseurs:
Hans Versijde (adviseur techniek)
Peter van Embden (adviseur social media)

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel is vastgelegd in het beleidsplan 2015 - 2016. Op hoofdlijnen is het beleid gericht op:
Herstel van een gezonde financiële exploitatie;
Verbetering van de werkrelatie met de gemeente Capelle aan den IJssel;
Realisatie van een alternatieve huisvesting van de studio;
Versterking van het bereik en de luisterdichtheid van de omroep o.a. door meer uitzendingen vanaf locatie;
Verbetering van de programmering door meer actualiteiten en informatie, meer gepresenteerde programma's en nieuw programma's waarin de luisteraars participeren;
Opbouwen van samenwerking met collega-omroepen en de schrijvende pers.

Het beloningsbeleid
Bij de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel zijn geen bezoldigde personeelsleden in dienst; in de besturing en de uitvoering zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Als regel ontvangen de medewerkers ook geen vergoeding voor hun reis- en verblijfkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zeven dagen per week en 24 uur per dag zendt De stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel radioprogramma's uit die voldoen aan de wettelijke eis dat tenminste 50 % van de zendtijd wordt besteed aan informatie, cultuur en educatie.

De technische kwaliteit van de uitzendingen is sterk verbeterd. Door meer uitzendingen op locatie en enkele nieuwe programma's is gewerkt aan een grotere naamsbekendheid en populariteit van de omroep. De stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel heeft op alle onderdelen van bovengenoemd beleidsplan 2015 - 2016 goede vooruitgang geboekt. Halfjaarlijks brengt het bestuur verslag uit aan het college van B&W en de gemeenteraad. Die verslagen zijn openbaar, elke belangstellende kan de voortgangsverslagen opvragen.

Voorjaar 2016 is door een onafhankelijk bureau een luisteronderzoek uitgevoerd. De onderzoekers rapporteerden dat de stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel onder de lokale omroepen een voorhoedepositie inneemt op het gebied van naamsbekendheid, luisterdichtheid, bereik en waardering.

Gewerkt wordt aan intensivering van het verkeer op de internetsite en de Facebookpagina. Er worden voorbereidingen getroffen om ook een TV-aanbod te realiseren. Het bestaande analoge TV-kanaal zal daartoe worden vervangen door een digitaal kanaal.

Met de collega-omroepen in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de drie omroepen om te vormen tot een streekomroep voor de IJsselgemeenten. Op verschillende onderwerpen wordt al samengewerkt. De gemeentebesturen steunen deze samenwerking.