Voorjaarsnota 2021 - Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

  • vrijdag 11 juni 2021
  • Sjoerd de Graaff

De coronapandemie is ook voor Capelle niet zonder gevolgen gebleven. Het college van B&W van de gemeente heeft daar oog voor en zet met extra inspanningen en middelen in op herstel, zodat de stad weer sterk verder kan na de coronacrisis. Er wordt een herstelplan opgesteld en het college stelt in de Voorjaarsnota voor om hier een bedrag van 1 miljoen euro voor te begroten.

Verder presenteert het college een voorjaarsnota met positieve sociale en fysieke impulsen voor de stad en de Capellenaar, zoals aangegeven in coalitieakkoord “Met het oog op morgen”, zonder dat lastenverhoging nodig is. Daarnaast stelt het college voor om de hondenbelasting met ingang van 2022 af te schaffen.

Wethouder Financiën Nico van Veen: ”We hebben een forse uitdaging, maar we zitten niet stil. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt aan de weg naar herstel. Dat doen we samen met onze maatschappelijke en economische partners in de stad, met scholen, ondernemers, de cultuur- en sportsector en vele, vele anderen. Met veel creativiteit en daadkracht houden we hulp- en dienstverlening in de lucht. Daarom stellen we in deze Voorjaarsnota voor om 1 miljoen euro aan te wenden voor het herstelplan dat nodig is om sterk uit de coronacrisis te komen.”

Positieve impulsen
De coronacrisis heeft voor de gemeente financiële gevolgen: meer lasten en tegenvallende inkomsten, maar soms ook minder uitgaven doordat projecten zijn uitgesteld. Hierdoor zijn er veel wijzigingen nodig om voortvarend door te gaan met de ambities uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’; om te werken aan het heden en aan de toekomst. Wethouder Van Veen: “In de eerste maanden van 2021 is hard gewerkt om de stap naar voren te maken en we zien op alle beleidsterreinen de nodige resultaten en ontwikkelingen. Een greep uit alle voorbeelden: een pilot schuldsanering is in voorbereiding, we zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering schulden. Verder is inzet nodig bij de Toeslagenaffaire, de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de oplopende tekorten in de jeugdzorg en de WMO die grote druk geven op de gemeentelijke begroting. Met het CJG en SWC zijn afspraken gemaakt over het werken met veiligheidsplannen en wordt gewerkt via de Signs of Safety methode. De deelnemers van het Lokaal Team Huiselijk Geweld hebben een training stalking gevolgd. Op onderwijs is een convenant voor het MBO vastgesteld met aandacht voor alle niveaus. Helaas zijn door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. We bekijken samen met de cultuuraanbieders of deze dit jaar nog kunnen plaatsvinden of dat uitstel naar 2022 nodig is.

Voorstel afschaffen hondenbelasting
Het college stelt in de Voorjaarsnota voor om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2022. Wethouder Van Veen licht toe: ”In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een hond. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Gezelschap, een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Een belasting mag daarom geen belemmering zijn!”

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 11 juni 2021